-. , 5, . 02/ 978 90 60;978 76 55;

 

 

КОНСТРУИРАНЕ НА ДРЕХИ ПО МЕТОДИКА 2.5D

В настоящо време най-разпространения способ за конструиране на дрехи се явява плоскосното конструиране, разчетно-пропорционалните методи, на плоскосното конструиране по готови основи и макетния метод. Използването на компютъра може значително да облекчи работата с разчетно-пропорционалните методи, а така също и плоскосното моделиране.

Конструирането на кройки на компютър с помощта на разчетно-пропорционалния метод позволява на конструктора не просто да дублира действия, които обикновено се осъществяват ръчно, а да използва новите възможности, предоставени от съвременната изчислителна техника. Новите изчислителни инструменти позволяват реализирането на методики, принципно различни от ръчното построение. В това число параметризация на построението, използването на ъглови величини, диференцирани линейни функции,"циклично" построение. В последно време започна внедряването на нов способ - 2.5D-конструиране.

Имайки в компютъра пълната БД с размерни признаци(в съответствие с програма ЛЕКО 8.02 размерите на фигури по ГОСТ и ОСТ), може лесно да се създаде триизмерен манекен. Тази лекота се обяснява в това, че размерните признаци по ГОСТ съдържат голямо количество височини, предно-задни и напречни диаметри, дълбочини. За манекена, който е получен по такъв начин, може да се направят замервания на основните конструктивни линии, а след това да се използват тези значения при плоскосното построение Спомагателните линии може да прокарате в близост до повърхността на манекена или с определена "въздушна свобода". С помощта на такава функция, като "заливка на повърхността", може да се даде визуалното представяне на разработвания модел (за сметка "напрежението" заливка-тъкан на "основа" конструираните линии). При промяна на ръсто-размера цялото триизмерно и плоскостно построение ще се препострои с ръсто-размера на новата фигура, и на изхода конструктора получава нов триизмерен манекен с опорни линии и нов комплект препостроени плоски кройки.

Такъв способ на конструиране не трябва да се счита за триизмерен, т.е. за плоскосното построяване се използват само линейни величини. Отделно той излиза от рамките на плоскосното конструиране, т.е. използва информация за пространствените линии и позволява визуализирането им в пространството, представяйки изделието на екрана на компютъра. Това дава възможност на конструктора най-пълно да оцени резултата на своя труд.

Особеното преимущество на този способ се заключава в приемствеността и постепенността на прехода от плоскосното конструиране към обемното. Конструктора може да видоизмени построението на отделните възли, да добавя /на база полученото с триизмерните модели/ построяването на пропорции и съотношения, или да ги използва за допълнителен контрол на плоскосните конструкции.

Системата е реализирана на база програма ЛЕКО версия 8.02, с функция-триизмерно построяване. Работата се осъществява на компютър Р-4 (2400) без мощен ускорител на триизмерните графики.

Статия на E.Волкова , студентка V курса РосЗИТЛП.......

                       

 

                  Ако Ви интересува допълнителна информация - пишете rmd@integral-k.com ни.